Oferta Kredytowa

 
Co powinieneś wiedzieć o kredycie standardowym na nowy samochód?

 • Okres kredytu: od 6 do 96 miesięcy
 • Raty: równe lub malejące
 • Oprocentowanie: stałe lub zmienne
 • Waluta: PLN
 • Wpłata własna już od 0% wartości pojazdu
 • Spłata kredytu może być zabezpieczona cesją praw z polisy AC i zastawem rejestrowym lub cesją praw z polisy AC i przewłaszczeniem na zabezpieczenie

Jakie dokumenty należy złożyć, aby otrzymać kredyt standardowy na nowy samochód?

Jeżeli jesteś osobą fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej, przygotuj:

 • dwa dokumenty tożsamości ze zdjęciem (np. dowód osobisty i prawo jazdy)
 • oświadczenie o uzyskiwanych dochodach, ewentualnie odcinek renty, emerytury lub dokumenty potwierdzające ich przyznanie

  Jeżeli prowadzisz gospodarstwo rolne, przygotuj również oświadczenie o braku zaległości podatkowych z Urzędu Gminy oraz wobec KRUS

  Bank może poprosić o  udokumentowanie osiąganych dochodów.

Jeżeli prowadzisz Indywidualną Działalność Gospodarczą lub reprezentujesz Spółkę Cywilną, przygotuj:

 • 2 dokumenty tożsamości
 • oświadczenie o uzyskiwanych dochodach
 • oświadczenie o braku zaległości zapłaty składek ZUS/US
 • wpis do ewidencji działalności gospodarczej, NIP, Regon
 • Bank może poprosić o  udokumentowanie osiąganych dochodów

Jeżeli  występujesz jako Osoba Prawna lub jednostka organizacyjna nie prowadząca  działalności gospodarczej, przygotuj:

 • aktualny wyciąg z właściwego rejestru
 • NIP, REGON
 • umowę spółki - w przypadku spółek cywilnych, statut - w przypadku jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej
 • oświadczenie o niezaleganiu/ zaleganiu z podatkami w Urzędzie Skarbowym i składkami w Zakładzie Ubezpieczeń  Społecznych
 • bilans i rachunek wyników za 1 ostatni pełny okres (rok) obrachunkowy oraz sprawozdanie F01 za okres bieżący (jeśli są sporządzane)
 • potwierdzona przez Urząd Skarbowy deklaracja podatkowa za poprzedni rok
 • dowód opłaty podatku dochodowego za bieżący okres wraz ze sposobem wyliczenia podatku
 • w przypadku spółdzielni: uchwała o najwyższej sumie zobowiązań, podjęta przez  Walne Zgromadzenie Wspólników

 Dodatkowe wymagania:

W przypadku podmiotów prowadzących działalność krócej niż 2 lata:

 • minimalna wpłata własna: 25%
 • maksymalny okres finansowania: 48 miesięcy
 • maksymalna kwota finansowania: 60 000,-PLN

 

W przypadku Klientów korzystających z kredytów, wobec których całkowite zaangażowanie przekracza w polskich złotych równowartość 150 000 EUR po średnim kursie Narodowego Banku Polskiego z dnia wniosku to: 

 • wymagany jest bilans i rachunek wyników za 3 ostatnie lata sprawozdawcze
 • umowa kredytowa nie może być krótsza niż 12 miesięcy

 

Zabezpieczenie prawne kredytów na zakup samochodów:

Osoby fizyczne, nie prowadzące działalności gospodarczej:
W zależności od wysokości udziału własnego w cenie zakupu samochodu: cesja praw z polisy AC i zastaw rejestrowy lub cesja praw z polisy AC i  przewłaszczenie na zabezpieczenie.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki osobowe:
W zależności od wysokości udziału własnego w cenie zakupu samochodu: sądowy zastaw rejestrowy na kredytowanym samochodzie i cesja praw z polisy AC lub  przewłaszczenie na kredytowanym samochodzie z warunkiem zawieszającym i cesja praw z polisy AC.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne nie prowadzące działalności gospodarczej:
W zależności od wysokości udziału własnego w cenie zakupu samochodu  i okresu kredytowania: sądowy zastaw rejestrowy na kredytowanym samochodzie i cesja praw z polisy AC lub przewłaszczenie na kredytowanym samochodzie z warunkiem zawieszającym.


Okres kredytowania

6-12

13-24

25-36

37-48

49-60

61-72

73-84

85-96

Oprocentowanie zmienne

8,99%

9,99 %

10,99 %

11,99 %

11,99 %

11,99 %

11,99 %

11,99 %

 

 

Aktualności

BLACK FRIDAY!

BLACK FRIDAY! ...

Czytaj więcej