Komuniakt!

Warszawa dnia, 10 grudnia 2020 r.

„AUTO – CENTRUM” PRZEDSIĘBIORSTWO MOTORYZACYJNE S.A.

Z siedzibą w Poznaniu,

ul. Wojciechowskiego 7-17, 60-685 Poznań,

„Spółka” albo „Spółka Przekształcana”,

           

                                                                       do.

                                                                       ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie

przy Al. Rzeczypospolitej 1, 02-972 Warszawa,

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000280398,

o kapitale zakładowym w wysokości 28.940.119,90 zł, opłaconym w całości,

nr NIP 525-23-92-367, REGON 140900353,

„Wspólnik”

            Zarząd Spółki pod firmą: „AUTO – CENTRUM” PRZEDSIĘBIORSTWO MOTORYZACYJNE S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Wojciechowskiego 7-17, 60-685 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000136970, NIP: 7780000946, REGON: 630225910, kapitał zakładowy: 571.486 zł, wpłacony w całości zwanej dalej także jako „Spółka” albo „Spółka Przekształcana”, po raz drugi zawiadamia Państwa o zamiarze przekształcenia Spółki, w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: „AUTO – CENTRUM” PRZEDSIĘBIORSTWO MOTORYZACYJNE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziw Poznaniu, zwaną dalej „Spółką Przekształconą”, na warunkach określonych w planie przekształcenia sporządzonym przez Zarząd w dniu 29 maja 2020 r., zwanym dalej jako „Plan Przekształcenia”.

            Zgodnie z Planem Przekształcenia:

 1. kapitał zakładowy Spółki Przekształcanej wynosi 571.486,00zł (pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na 3617 (trzy tysiące sześćset siedemnaście) akcji w tym:
  1. a)2985 sztuk akcji serii A o wartości nominalnej 158,00 zł każda po denominacji (o wartości nominalnej 1.580.000,00zł każda przed denominacją),
  2. b)632 sztuki akcji serii B o wartości nominalnej 158,00 zł(sto pięćdziesiąt osiem złotych) każda po denominacji (o wartości nominalnej 1.580.000,00zł każda przed denominacją),
 2. kapitał zakładowy został opłacony w całości to jest w kwocie 571.486,00 złotych,
  1. wartość bilansowa majątku Spółki Przekształcanej na dzień 01 kwietnia 2020 roku (Dzień Wyceny) w kwocie 7.871.674,44 zł (siedem milionów osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery złote i czterdzieści cztery grosze).
  2. wartość bilansowa majątku Spółki Przekształcanej na dzień 01 kwietnia 2020 roku jest równa wartości aktywów netto na ten dzień.
  3. w związku z faktem, iż kapitał zakładowy Spółki Przekształconej będzie wynosił 571.486 zł (pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) złotych i dzielić się będzie na 3617 (trzy tysiące sześćset siedemnaście) udziałów o wartości nominalnej 158 (sto pięćdziesiąt osiem) złotych każdy, przewiduje się, iż w kapitale zakładowym Spółki Przekształconej spółka pod firmą: ROBYG Spółka Akcyjna jako jedyny wspólnik otrzyma wszystkie 3617 (trzy tysiące sześćset siedemnaście) udziałów.
  4. wspólnicy Spółki Przekształcanej staną się Wspólnikami Spółki Przekształconej;

            Plan przekształcenia nie wymagał poddania badaniu przez biegłego rewidenta.

            W związku z zamiarem przekształcenia „AUTO – CENTRUM” PRZEDSIĘBIORSTWO MOTORYZACYJNE S.A. z siedzibą w Poznaniu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: „AUTO – CENTRUM” PRZEDSIĘBIORSTWO MOTORYZACYJNE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Zarząd niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „AUTO – CENTRUM” PRZEDSIĘBIORSTWO MOTORYZACYJNE S.A. z siedzibą w Poznaniu , na dzień 23 listopada 2020 r., z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia,
 2. Wybór przewodniczącego i protokolanta Zgromadzenia
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz sprawdzenie listy obecności,
 4. Przyjęcie porządku obrad,
 5. Przedstawienie wspólnikom istotnych elementów planu przekształcenia,
 6. Podjęcie uchwały o przekształceniu „AUTO – CENTRUM” PRZEDSIĘBIORSTWO MOTORYZACYJNE S.A. z siedzibą w Poznaniu w „AUTO – CENTRUM” PRZEDSIĘBIORSTWO MOTORYZACYJNE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

            Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, przy ul. Wojciechowskiego 7-17, 60-685 Poznań, 23 listopada 2020 r o godz. 14:00

Wspólnicy, w terminie od dnia 19 października 2020 r. do dnia 23 listopada 2020 r., będą mogli zapoznać się w siedzibie Spółki, przy ul. Wojciechowskiego 7-17, 60-685 Poznań z następującymi dokumentami:

 1. Planem przekształcenia,
 2. projektem uchwały „AUTO – CENTRUM” PRZEDSIĘBIORSTWO MOTORYZACYJNE S.A. z siedzibą w Poznaniu w sprawie przekształcenia Spółki;
 3. projektem umowy Spółki Przekształconej,
 4. sprawozdaniem finansowym Spółki Przekształcanej sporządzonym dla celów przekształcenia na dzień 01 kwietnia 2020 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatnie sprawozdanie roczne.

Ponadto do niniejszego zawiadomienia Zarząd Spółki załącza:

 1. projekt uchwały „AUTO – CENTRUM” PRZEDSIĘBIORSTWO MOTORYZACYJNE S.A. z siedzibą w Poznaniu w sprawie przekształcenia Spółki;
 2. projekt umowy Spółki Przekształconej.

Zarząd Spółki

Podpis

MAGDALENA TYRLIK – Prezes Zarządu

JOLANTA KOBRZYŃSKA – Wiceprezes Zarządu

NATALIA CHARASZ – Wiceprezes Zarządu

 

Warszawa dnia, 24 listopada 2020 r.

„AUTO – CENTRUM” PRZEDSIĘBIORSTWO MOTORYZACYJNE S.A.

Z siedzibą w Poznaniu,

ul. Wojciechowskiego 7-17, 60-685 Poznań,

„Spółka” albo „Spółka Przekształcana”,

           

                                                                       do.

                                                                       ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie

przy Al. Rzeczypospolitej 1, 02-972 Warszawa,

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000280398,

o kapitale zakładowym w wysokości 28.940.119,90 zł, opłaconym w całości,

nr NIP 525-23-92-367, REGON 140900353,

„Wspólnik”

            Zarząd Spółki pod firmą: „AUTO – CENTRUM” PRZEDSIĘBIORSTWO MOTORYZACYJNE S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Wojciechowskiego 7-17, 60-685 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000136970, NIP: 7780000946, REGON: 630225910, kapitał zakładowy: 571.486 zł, wpłacony w całości zwanej dalej także jako „Spółka” albo „Spółka Przekształcana”, po raz drugi zawiadamia Państwa o zamiarze przekształcenia Spółki, w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: „AUTO – CENTRUM” PRZEDSIĘBIORSTWO MOTORYZACYJNE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziw Poznaniu, zwaną dalej „Spółką Przekształconą”, na warunkach określonych w planie przekształcenia sporządzonym przez Zarząd w dniu 29 maja 2020 r., zwanym dalej jako „Plan Przekształcenia”.

            Zgodnie z Planem Przekształcenia:

 1. kapitał zakładowy Spółki Przekształcanej wynosi 571.486,00zł (pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na 3617 (trzy tysiące sześćset siedemnaście) akcji w tym:
  1. a)2985 sztuk akcji serii A o wartości nominalnej 158,00 zł każda po denominacji (o wartości nominalnej 1.580.000,00zł każda przed denominacją),
  2. b)632 sztuki akcji serii B o wartości nominalnej 158,00 zł(sto pięćdziesiąt osiem złotych) każda po denominacji (o wartości nominalnej 1.580.000,00zł każda przed denominacją),
 2. kapitał zakładowy został opłacony w całości to jest w kwocie 571.486,00 złotych,
  1. wartość bilansowa majątku Spółki Przekształcanej na dzień 01 kwietnia 2020 roku (Dzień Wyceny) w kwocie 7.871.674,44 zł (siedem milionów osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery złote i czterdzieści cztery grosze).
  2. wartość bilansowa majątku Spółki Przekształcanej na dzień 01 kwietnia 2020 roku jest równa wartości aktywów netto na ten dzień.
  3. w związku z faktem, iż kapitał zakładowy Spółki Przekształconej będzie wynosił 571.486 zł (pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) złotych i dzielić się będzie na 3617 (trzy tysiące sześćset siedemnaście) udziałów o wartości nominalnej 158 (sto pięćdziesiąt osiem) złotych każdy, przewiduje się, iż w kapitale zakładowym Spółki Przekształconej spółka pod firmą: ROBYG Spółka Akcyjna jako jedyny wspólnik otrzyma wszystkie 3617 (trzy tysiące sześćset siedemnaście) udziałów.
  4. wspólnicy Spółki Przekształcanej staną się Wspólnikami Spółki Przekształconej;

            Plan przekształcenia nie wymagał poddania badaniu przez biegłego rewidenta.

            W związku z zamiarem przekształcenia „AUTO – CENTRUM” PRZEDSIĘBIORSTWO MOTORYZACYJNE S.A. z siedzibą w Poznaniu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: „AUTO – CENTRUM” PRZEDSIĘBIORSTWO MOTORYZACYJNE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Zarząd niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „AUTO – CENTRUM” PRZEDSIĘBIORSTWO MOTORYZACYJNE S.A. z siedzibą w Poznaniu , na dzień 23 listopada 2020 r., z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia,
 2. Wybór przewodniczącego i protokolanta Zgromadzenia
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz sprawdzenie listy obecności,
 4. Przyjęcie porządku obrad,
 5. Przedstawienie wspólnikom istotnych elementów planu przekształcenia,
 6. Podjęcie uchwały o przekształceniu „AUTO – CENTRUM” PRZEDSIĘBIORSTWO MOTORYZACYJNE S.A. z siedzibą w Poznaniu w „AUTO – CENTRUM” PRZEDSIĘBIORSTWO MOTORYZACYJNE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

            Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, przy ul. Wojciechowskiego 7-17, 60-685 Poznań, 23 listopada 2020 r o godz. 14:00

Wspólnicy, w terminie od dnia 19 października 2020 r. do dnia 23 listopada 2020 r., będą mogli zapoznać się w siedzibie Spółki, przy ul. Wojciechowskiego 7-17, 60-685 Poznań z następującymi dokumentami:

 1. Planem przekształcenia,
 2. projektem uchwały „AUTO – CENTRUM” PRZEDSIĘBIORSTWO MOTORYZACYJNE S.A. z siedzibą w Poznaniu w sprawie przekształcenia Spółki;
 3. projektem umowy Spółki Przekształconej,
 4. sprawozdaniem finansowym Spółki Przekształcanej sporządzonym dla celów przekształcenia na dzień 01 kwietnia 2020 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatnie sprawozdanie roczne.

Ponadto do niniejszego zawiadomienia Zarząd Spółki załącza:

 1. projekt uchwały „AUTO – CENTRUM” PRZEDSIĘBIORSTWO MOTORYZACYJNE S.A. z siedzibą w Poznaniu w sprawie przekształcenia Spółki;
 2. projekt umowy Spółki Przekształconej.

Zarząd Spółki

Podpis

MAGDALENA TYRLIK – Prezes Zarządu

JOLANTA KOBRZYŃSKA – Wiceprezes Zarządu

NATALIA CHARASZ – Wiceprezes Zarządu

Warszawa dnia, 6 listopada 2020 r.

„AUTO – CENTRUM” PRZEDSIĘBIORSTWO MOTORYZACYJNE S.A.

Z siedzibą w Poznaniu,

ul. Wojciechowskiego 7-17, 60-685 Poznań,

„Spółka” albo „Spółka Przekształcana”,

           

                                                                       do.

                                                                       ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie

przy Al. Rzeczypospolitej 1, 02-972 Warszawa,

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000280398,

o kapitale zakładowym w wysokości 28.940.119,90 zł, opłaconym w całości,

nr NIP 525-23-92-367, REGON 140900353,

„Wspólnik”

            Zarząd Spółki pod firmą: „AUTO – CENTRUM” PRZEDSIĘBIORSTWO MOTORYZACYJNE S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Wojciechowskiego 7-17, 60-685 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000136970, NIP: 7780000946, REGON: 630225910, kapitał zakładowy: 571.486 zł, wpłacony w całości zwanej dalej także jako „Spółka” albo „Spółka Przekształcana”, po raz drugi zawiadamia Państwa o zamiarze przekształcenia Spółki, w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: „AUTO – CENTRUM” PRZEDSIĘBIORSTWO MOTORYZACYJNE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziw Poznaniu, zwaną dalej „Spółką Przekształconą”, na warunkach określonych w planie przekształcenia sporządzonym przez Zarząd w dniu 29 maja 2020 r., zwanym dalej jako „Plan Przekształcenia”.

            Zgodnie z Planem Przekształcenia:

 1. kapitał zakładowy Spółki Przekształcanej wynosi 571.486,00zł (pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na 3617 (trzy tysiące sześćset siedemnaście) akcji w tym:
  1. a)2985 sztuk akcji serii A o wartości nominalnej 158,00 zł każda po denominacji (o wartości nominalnej 1.580.000,00zł każda przed denominacją),
  2. b)632 sztuki akcji serii B o wartości nominalnej 158,00 zł(sto pięćdziesiąt osiem złotych) każda po denominacji (o wartości nominalnej 1.580.000,00zł każda przed denominacją),
 2. kapitał zakładowy został opłacony w całości to jest w kwocie 571.486,00 złotych,
  1. wartość bilansowa majątku Spółki Przekształcanej na dzień 01 kwietnia 2020 roku (Dzień Wyceny) w kwocie 7.871.674,44 zł (siedem milionów osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery złote i czterdzieści cztery grosze).
  2. wartość bilansowa majątku Spółki Przekształcanej na dzień 01 kwietnia 2020 roku jest równa wartości aktywów netto na ten dzień.
  3. w związku z faktem, iż kapitał zakładowy Spółki Przekształconej będzie wynosił 571.486 zł (pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) złotych i dzielić się będzie na 3617 (trzy tysiące sześćset siedemnaście) udziałów o wartości nominalnej 158 (sto pięćdziesiąt osiem) złotych każdy, przewiduje się, iż w kapitale zakładowym Spółki Przekształconej spółka pod firmą: ROBYG Spółka Akcyjna jako jedyny wspólnik otrzyma wszystkie 3617 (trzy tysiące sześćset siedemnaście) udziałów.
  4. wspólnicy Spółki Przekształcanej staną się Wspólnikami Spółki Przekształconej;

            Plan przekształcenia nie wymagał poddania badaniu przez biegłego rewidenta.

            W związku z zamiarem przekształcenia „AUTO – CENTRUM” PRZEDSIĘBIORSTWO MOTORYZACYJNE S.A. z siedzibą w Poznaniu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: „AUTO – CENTRUM” PRZEDSIĘBIORSTWO MOTORYZACYJNE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Zarząd niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „AUTO – CENTRUM” PRZEDSIĘBIORSTWO MOTORYZACYJNE S.A. z siedzibą w Poznaniu , na dzień 23 listopada 2020 r., z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia,
 2. Wybór przewodniczącego i protokolanta Zgromadzenia
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz sprawdzenie listy obecności,
 4. Przyjęcie porządku obrad,
 5. Przedstawienie wspólnikom istotnych elementów planu przekształcenia,
 6. Podjęcie uchwały o przekształceniu „AUTO – CENTRUM” PRZEDSIĘBIORSTWO MOTORYZACYJNE S.A. z siedzibą w Poznaniu w „AUTO – CENTRUM” PRZEDSIĘBIORSTWO MOTORYZACYJNE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

            Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, przy ul. Wojciechowskiego 7-17, 60-685 Poznań, 23 listopada 2020 r o godz. 14:00

Wspólnicy, w terminie od dnia 19 października 2020 r. do dnia 23 listopada 2020 r., będą mogli zapoznać się w siedzibie Spółki, przy ul. Wojciechowskiego 7-17, 60-685 Poznań z następującymi dokumentami:

 1. Planem przekształcenia,
 2. projektem uchwały „AUTO – CENTRUM” PRZEDSIĘBIORSTWO MOTORYZACYJNE S.A. z siedzibą w Poznaniu w sprawie przekształcenia Spółki;
 3. projektem umowy Spółki Przekształconej,
 4. sprawozdaniem finansowym Spółki Przekształcanej sporządzonym dla celów przekształcenia na dzień 01 kwietnia 2020 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatnie sprawozdanie roczne.

Ponadto do niniejszego zawiadomienia Zarząd Spółki załącza:

 1. projekt uchwały „AUTO – CENTRUM” PRZEDSIĘBIORSTWO MOTORYZACYJNE S.A. z siedzibą w Poznaniu w sprawie przekształcenia Spółki;
 2. projekt umowy Spółki Przekształconej.

Zarząd Spółki

Podpis

MAGDALENA TYRLIK – Prezes Zarządu

JOLANTA KOBRZYŃSKA – Wiceprezes Zarządu

NATALIA CHARASZ – Wiceprezes Zarządu

 

Warszawa dnia, 19 października 2020 r.

„AUTO – CENTRUM” PRZEDSIĘBIORSTWO MOTORYZACYJNE S.A.

Z siedzibą w Poznaniu,

ul. Wojciechowskiego 7-17, 60-685 Poznań,

„Spółka” albo „Spółka Przekształcana”,

           

                                                                       do.

                                                                       ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie

przy Al. Rzeczypospolitej 1, 02-972 Warszawa,

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000280398,

o kapitale zakładowym w wysokości 28.940.119,90 zł, opłaconym w całości,

nr NIP 525-23-92-367, REGON 140900353,

„Wspólnik”

            Zarząd Spółki pod firmą: „AUTO – CENTRUM” PRZEDSIĘBIORSTWO MOTORYZACYJNE S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Wojciechowskiego 7-17, 60-685 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000136970, NIP: 7780000946, REGON: 630225910, kapitał zakładowy: 571.486 zł, wpłacony w całości zwanej dalej także jako „Spółka” albo „Spółka Przekształcana”, po raz pierwszy zawiadamia Państwa o zamiarze przekształcenia Spółki, w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: „AUTO – CENTRUM” PRZEDSIĘBIORSTWO MOTORYZACYJNE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziw Poznaniu, zwaną dalej „Spółką Przekształconą”, na warunkach określonych w planie przekształcenia sporządzonym przez Zarząd w dniu 29 maja 2020 r., zwanym dalej jako „Plan Przekształcenia”.

            Zgodnie z Planem Przekształcenia:

 1. kapitał zakładowy Spółki Przekształcanej wynosi 571.486,00zł (pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na 3617 (trzy tysiące sześćset siedemnaście) akcji w tym:
  1. a)2985 sztuk akcji serii A o wartości nominalnej 158,00 zł każda po denominacji (o wartości nominalnej 1.580.000,00zł każda przed denominacją),
  2. b)632 sztuki akcji serii B o wartości nominalnej 158,00 zł(sto pięćdziesiąt osiem złotych) każda po denominacji (o wartości nominalnej 1.580.000,00zł każda przed denominacją),
 2. kapitał zakładowy został opłacony w całości to jest w kwocie 571.486,00 złotych,
  1. wartość bilansowa majątku Spółki Przekształcanej na dzień 01 kwietnia 2020 roku (Dzień Wyceny) w kwocie 7.871.674,44 zł (siedem milionów osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery złote i czterdzieści cztery grosze).
  2. wartość bilansowa majątku Spółki Przekształcanej na dzień 01 kwietnia 2020 roku jest równa wartości aktywów netto na ten dzień.
  3. w związku z faktem, iż kapitał zakładowy Spółki Przekształconej będzie wynosił 571.486 zł (pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) złotych i dzielić się będzie na 3617 (trzy tysiące sześćset siedemnaście) udziałów o wartości nominalnej 158 (sto pięćdziesiąt osiem) złotych każdy, przewiduje się, iż w kapitale zakładowym Spółki Przekształconej spółka pod firmą: ROBYG Spółka Akcyjna jako jedyny wspólnik otrzyma wszystkie 3617 (trzy tysiące sześćset siedemnaście) udziałów.
  4. wspólnicy Spółki Przekształcanej staną się Wspólnikami Spółki Przekształconej;

            Plan przekształcenia nie wymagał poddania badaniu przez biegłego rewidenta.

            W związku z zamiarem przekształcenia „AUTO – CENTRUM” PRZEDSIĘBIORSTWO MOTORYZACYJNE S.A. z siedzibą w Poznaniu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: „AUTO – CENTRUM” PRZEDSIĘBIORSTWO MOTORYZACYJNE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Zarząd niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „AUTO – CENTRUM” PRZEDSIĘBIORSTWO MOTORYZACYJNE S.A. z siedzibą w Poznaniu , na dzień 23 listopada 2020 r., z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia,
 2. Wybór przewodniczącego i protokolanta Zgromadzenia
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz sprawdzenie listy obecności,
 4. Przyjęcie porządku obrad,
 5. Przedstawienie wspólnikom istotnych elementów planu przekształcenia,
 6. Podjęcie uchwały o przekształceniu „AUTO – CENTRUM” PRZEDSIĘBIORSTWO MOTORYZACYJNE S.A. z siedzibą w Poznaniu w „AUTO – CENTRUM” PRZEDSIĘBIORSTWO MOTORYZACYJNE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

            Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, przy ul. Wojciechowskiego 7-17, 60-685 Poznań, 23 listopada 2020 r o godz. 14:00

Wspólnicy, w terminie od dnia 19 października 2020 r. do dnia 23 listopada 2020 r., będą mogli zapoznać się w siedzibie Spółki, przy ul. Wojciechowskiego 7-17, 60-685 Poznań z następującymi dokumentami:

 1. Planem przekształcenia,
 2. projektem uchwały „AUTO – CENTRUM” PRZEDSIĘBIORSTWO MOTORYZACYJNE S.A. z siedzibą w Poznaniu w sprawie przekształcenia Spółki;
 3. projektem umowy Spółki Przekształconej,
 4. sprawozdaniem finansowym Spółki Przekształcanej sporządzonym dla celów przekształcenia na dzień 01 kwietnia 2020 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatnie sprawozdanie roczne.

Ponadto do niniejszego zawiadomienia Zarząd Spółki załącza:

 1. projekt uchwały „AUTO – CENTRUM” PRZEDSIĘBIORSTWO MOTORYZACYJNE S.A. z siedzibą w Poznaniu w sprawie przekształcenia Spółki;
 2. projekt umowy Spółki Przekształconej.

Zarząd Spółki

Podpis

MAGDALENA TYRLIK – Prezes Zarządu

JOLANTA KOBRZYŃSKA – Wiceprezes Zarządu

NATALIA CHARASZ – Wiceprezes Zarządu

Warszawa, dnia 6.11.2020 r.

 

 

KOLEJNE

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798) „Ustawa”, „Auto-Centrum” Przedsiębiorstwo Motoryzacyjne S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wojciechowskiego nr 7-17, 60-685 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000136970,
o kapitale zakładowym w wysokości 571.486,00 zł, opłaconym w całości, nr NIP 778-00-00-946, REGON 630225910
(dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszyprowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281  § 2 KSH w brzmieniu określonym Ustawą. W związku z powyższymi zmianami, zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki, aby mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego.

Zarząd

Magdalena Tyrlik – Prezes Zarządu

Natalia Charasz – Wiceprezes Zarządu

Warszawa, dnia 21.10.2020 r.

 

 

 

KOLEJNE

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798) „Ustawa”, „Auto-Centrum” Przedsiębiorstwo Motoryzacyjne S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wojciechowskiego nr 7-17, 60-685 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000136970,
o kapitale zakładowym w wysokości 571.486,00 zł, opłaconym w całości, nr NIP 778-00-00-946, REGON 630225910
(dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszyprowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281  § 2 KSH w brzmieniu określonym Ustawą. W związku z powyższymi zmianami, zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki, aby mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego.

Zarząd

Magdalena Tyrlik – Prezes Zarządu

Natalia Charasz – Wiceprezes Zarządu

 

 

Akcjonariusz i Zarząd Spółki "Auto - Centrum" Przedsiębiorstwo Motoryzacyjne S.A. w Poznaniu, wpisanej dnia 5.11.2002 r. do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000136970, działając na podstawie art. 405 K.s.h. informuje, iż w dniu 23.09.2020 o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej Ilony Teresy Zielińskiej
w Poznaniu przy ul. Kościuszki 86
ma się odbyć Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Warszawa, dnia 18.09.2020 r.

Biuro do Spraw Wydania

Monitora Sądowego i Gospodarczego

Ministerstwa Sprawiedliwości

w Warszawie

„Auto-Centrum” Przedsiębiorstwo Motoryzacyjne S.A.z siedzibą w Poznaniu wskazuje następująca treść ogłoszenia jako załącznik do wniosku o publikację ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG – M1).

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798) „Ustawa”, „Auto-Centrum” Przedsiębiorstwo Motoryzacyjne S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wojciechowskiego nr 7-17, 60-685 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000136970,
o kapitale zakładowym w wysokości 571.486,00 zł, opłaconym w całości, nr NIP 778-00-00-946, REGON 630225910
(dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszyprowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281  § 2 KSH w brzmieniu określonym Ustawą. W związku z powyższymi zmianami, zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki, aby mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego.

Zarząd

Magdalena Tyrlik – Prezes Zarządu

Natalia Charasz – Wiceprezes Zarządu

 

Aktualności

Komuniakt!

Warszawa dnia, 10 grudnia 2020 r. „AUTO – CENTRUM” PRZEDSIĘBIORSTWO MOTORYZACYJ...

Czytaj więcej